Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lapissa (EIP)

Kunnat ovat keskeisiä aluekehityksen ja innovaatiotoiminnan moottoreita. Tässä hankkeessa pyritäänkin, yli kuntarajojen, vahvistamaan Itä-ja Pohjois Lapin seutukuntia löytämään, hyödyntämään ja edistämään alueen osaamista tutkimus-, kehittämis-ja innovaatiotoiminnassa (TKI-toiminta)sekä tukemaan kansainvälistymispyrkimyksissä.

 

 

Hankekuvaus ja hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa Itä-ja Pohjois-Lapin kasvu-ja vahvuusalueet ja määritellä niiden pohjalta kolmesta viiteen älykkään erikoistumisen kärkeä. Hanke toteutetaan julkisen- ja yksityisen sektorin sekä tutkimuslaitosten välisenä yhteistyönä hyödyntäen mm. työpajatoimintaa ja seminaareja sekä muiden kuntien parhaiksi havaittuja, älykkään erikoistumisen käytäntöjä. Hankkeen avulla myös Itä-ja Pohjois-Lapin innovaatioyhteistyö tiivistyy ja seutukunnan älykkään erikoistumisen kasvuohjelma luodaan. Hankkeen aikana muodostuneita verkostoja hyödynnetään ja luoduille toimenpiteille kehitetään seurantamenetelmiä. Syntynyttä osaamispääomaa hyödynnetään jatkuvana prosessina, jossa Itä-ja Pohjois-Lapin toimijat työstävät kansallisia ja kansainvälisiä aloitteita hankkeessa syntyneiden kumppanuuksien kanssa.

Hankkeen rahoitus

Lapin liitto on myöntänyt hankkeelle Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä-ja Pohjois-Lappiin (EIP), Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 214 000 €. Tuen osuus on yhteensä enintään 80 %. Loput 20 % rahoitetaan alueen kuntien toimesta. Hankkeen kokonaisbudjetti on
267 500 euroa. Hanke kestää 30.04.2023 saakka. Päätoteuttajana on Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä.

Lisätietoja:

Laura Lakso, projektipäällikkö
puhelin: 040 664 1077
sähköposti: laura.lakso@sodankyla.fi

www.italappi.fi/hankkeet, www.pohjois-lappi.fi/hankkeet

 

Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lapissa (EIP) 7       Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lapissa (EIP) 6       Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lapissa (EIP) 5     Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lapissa (EIP) 8

 

 

 

 

 

TARJOUSPYYNTÖ                                                                                    15.3.2022

 

Tilaaja
EIP-hanke / Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä

Jäämerentie 1
99600 Sodankylä

 

Hankinnan yhteyshenkilö
Laura Lakso, EIP-projektipäällikkö
laura.lakso@sodankyla.fi
+358 40 6641077

 

Hankintamenettely:

 

Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta ja siinä noudatetaan rajoitettua hankintamenettelyä. Tarjouspyyntö lähetetään sähköpostilla seuraaville toimijoille:

– NORRUM OY

– SmartNorth Oy

– KPMG

 

Taustatiedot:

Elinvoimaa ja älykästä toimintaa Itä- ja Pohjois-Lappiin (EIP) – hankkeen tavoitteena on tunnistaa alueen vahvuudet ja potentiaalit ja niitä kehittämällä ja innovoimalla lisätä Itä- ja Pohjois-Lapin alueellista elinvoimaa. Hankkeessa luodaan Itä-ja Pohjois-Lapin yhteinen älykkään erikoistumisen ohjelma jonka pohjalta haetaan kansainvälistä (EU) rahoitusta potentiaalisille uusille hankkeille.

Hankkeessa muodostetaan kotimaisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia ja verkostoja alueen kunnille, toimijoille ja yrityksille.  Hanke on kaksivuotinen, sitä rahoittaa EU:n aluekehitysrahasto Lapin Liiton toimesta ja siihen osallistuu kahdeksan Lapin kuntaa: Utsjoki, Inari, Sodankylä, Savukoski, Pelkosenniemi, Kemijärvi, Salla ja Posio sekä johtorymässä ovat edustettuja Sodankylän geofysiikan observatorio, Värriön tutkimusasema ja Lapin yliopisto.

Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan hankkeen ostopalveluina toteutettavat EU hankeasiantuntijan konsultointi- ja konferenssipalvelut.

 

Hankinnan kohde:

 

EU HANKEASIANTUNTIJA

 

 • Itä- ja Pohjois-Lapin älykkään erikoistumisen ohjelman viimeistelyn konsultointi ja linkitys maakunnalliseen tasoon ja EU-verkostojen temaattisiin kumppanuuksiin.

 

 • kansainvälisten EU-rahoitettavien älykkään erikoistumisen ohjelman mukaisten hankkeiden valmistelun ja käynnistämisen konsultointi Itä- ja Pohjois-Lapin alueellisten vahvuuksien pohjalta.

 

 • älykkään erikoistumisen ulkomaan bench marking matkan suunnittelu ja etukäteisvalmistelu. Matkakohteen ja yhteistyökumppaneiden kartoitus ja matkaohjelman ja kohdetapaamisten valmisteleminen. Matkan aikana kansainvälisten verkostojen luonti Itä- ja Pohjois-Lapin toimijoille ja yhteistyöaloitteiden valmistelu. Valitun asiantuntijan edellytetään osallistuvan matkalle.

Toiminnot tehdään yhdessä projektipäällikön kanssa.

 

KANSAINVÄLISEN KONFERENSSIN ASIANTUNTIJAPALVELUT:

 

 • kansainvälisen älykkään erikoistumisen konferenssitapahtuman asiantuntijapalvelut. Konferenssi järjestetään syksyllä tai loppuvuodesta 2022 Saariselällä ja etäyhteydellä.

 

Eritellyt toimenpiteet:

 • konferenssin suunnittelussa ja järjestämisessä avustaminen ja verkostojen luominen eurooppalaisiin konferenssivieraisiin
 • konferenssin matchmaking-tapahtuman fasilitointi kansainvälisille hanketoimijoille
 • kansainvälinen EU hanke- ja verkostoitumistyöpajan fasilitointi

 

Toimenpiteet tehdään yhdessä projektipäällikön kanssa.

 

Hankittavalle asiantuntijapalveluille asetetut vaatimukset

 

Voidakseen tulla valituksi asiantuntijan on täytettävä seuraavat osaamis-/ kokemusvaatimukset:

 

 • Hyvä tuntemus Lapin älykkään erikoistumisen strategiasta ja Arctic Smartness klustereista.
 • Hyvää tuntemusta EU-rahoitusinstrumenteista ja EU-hankkeiden käynnistämisestä.
 • Kokemus EU -hankkeissa toimimisesta ja tietämystä Lapin temaattisista kumppanuuksista
 • Aiempaa tuntemusta ja kokemusta EU -verkostoissa työskentelystä
 • Kokemus älykkään erikoistumisen ohjelman/strategian valmistelusta katsotaan eduksi.
 • Kokemusta kansainvälisten konferenssien suunnittelusta ja järjestämisestä
 • Kokemus kansainvälisten työpajojen menestyksellistä fasilitoinnista
 • Tietämys matkailun-, kaivannaisteollisuuden, biotalouden ja avaruus- ja satelliittiliiketoiminnan liiketoiminnoista edesauttaa tarjouskilpailussa menestymisessä.
 • Hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen osaaminen, kokemus englanninkielisten materiaalien valmistamisesta sekä työskentelemisestä englannin kielellä.

 

 

Tarjoushinta ja kuvaus tarjoajan osaamisesta ja referensseistä

 

Tarjous liitteineen tulee laatia suomenkielellä. Tarjouksen sisällön tulee täyttää tarjouspyynnön vaatimukset.

 

Hinta

Jotta jätettyjen tarjousten hinnat ovat vertailukelpoisia, tarjoajien on ilmoitettava palvelun hinta €/päivä (alv 0%) ja €/tunti (alv 0%). Mikäli tarjous sisältää erihintaisia palveluita esimerkiksi päivä- tai tuntiyksikköä kohden (esimerkiksi matkustuspäivä), tämä pyydetään erittelemään tarjouksessa. Mahdolliset matkustus- ja majoituskulut maksetaan suoraan Tilaajan toimesta. Mikäli tarjousta ei voida verrata muihin tarjouksiin puutteellisen hintatiedon vuoksi, tarjous voidaan puuttuvan tiedon osalta jättää pois tarjouskilpailusta. Hinnan tulee sisältää kaikki kustannukset. Laskutus- tai toimituslisiä ei hyväksytä. Hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina.

 

 

Kuvaus tarjoajan osaamisesta ja asiantuntemuksesta sekä tarjoajan referenssit ko. hankintaa vastaavista palveluista

Tarjoukseen liitetään soveltuvat ansio- ja/tai referenssiluettelot, joita käytetään osaamisen arvioinnissa. Osaamisessa arvioimme kokemusta vastaavanlaisen toiminnan toteuttamisesta ja aihepiirin tuntemusta.

 

 

Tarjouksen sisältö

Tarjouksesta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:

 1. Tarjoajan nimi ja yhteystiedot
 2. Tarjottavan palvelun kuvaus (mm. keskeiset toimintatavat, erityisosaaminen ja palvelun vasteajat)
 3. Maininta käyttääkö tarjoaja alihankkijoita
 4. Asiantuntijapalvelun hinnat
 5. Palveluntuottajan ansiot ja referenssit
 6. Tilaajavastuulain edellyttämät selvityksetPalveluntuottajan vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot

 

Valintakriteerit

Arvioitavia valintaperusteita ovat seuraavat:

 • Kokemus ja referenssit 60%
 • Hinta/päivä ja hinta/ tunti 40% (mahdolliset erihintaiset palvelut, esim. matkustuspäivät, arvioidaan ja vertaillaan erikseen)

Ostopalveluun käytetään enimmillään 30 000€ (alv 0%), lopullinen hankinnan hinta määräytyy raportoitujen töiden perusteella. Tilaajalla on oikeus optiomahdollisuuteen.

 

Valintaperusteet

EIP-hanke hankkii palvelun yhdeltä palveluntuottajalta. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous valitaan seuraavin kriteerein (enimmillään 100 pistettä).

 • Hinta enimmillään 40 pistettä
 • Tarjoajan ansiot ja referenssit enintään 60 pistettä

Hinta

Hinta pisteytetään tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan perusteella. Vertailussa halvin yksikköhinta saa 40 pistettä. Muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: halvin yksikköhinta / vertailtava yksikköhinta * 40.

Tarjoajan ansiot ja referenssit

Tarjoajan ansiot ja referenssit arvioidaan käyttämällä asteikkoa 0-60 pistettä.

Tilaaja pidättää oikeuden jättää hyväksymättä mitään tarjouksia. Puutteelliset, tarjouspyynnöstä poikkeavat ja myöhästyneet tarjoukset jätetään huomioimatta. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Tilaajavastuu

Tarjoajalla tulee olla tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Verot ja
lakisääteiset maksut tulee olla suoritettuna. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseen tilaajavastuulain
(22.12.2006/1233) edellyttämät selvitykset:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen
arvonlisävelvollisten rekisteriin (tulostettavissa internet-osoitteesta www.ytj.fi);

2) todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista;

3) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta

Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset ja todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi suoritetaan ennen tarjousten vertailua

 

Alihankinta

 

Tarjouksessa on mainittava, käyttääkö tarjoaja alihankkijoita. Tarjouksen tekijä vastaa alihankkijasta kuten omasta toiminnastaan. Alihankkijoita koskevat samat ehdot kuin tarjouksen tekijää.

 

 

Hankintapäätös ja sopimusehdot

Tätä hankintaa koskevan hankintapäätöksen tekee projektipäällikkö Laura Lakso. Päätös lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille sähköpostitse. Tarjoajien on ilmoitettava tarjouksessaan sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään.

Tilausvahvistus laaditaan, kun hankintapäätös on lainvoimainen. Tilausvahvistus laaditaan seuraavien asiakirjojen perusteella (asiakirjat tärkeysjärjestyksessä)

Tilausvahvistus

Hankintapäätös

Tarjouspyyntö

Tarjous liitteineen

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2017, palvelut) soveltuvin osin

 

Reklamaatiot ja sanktiot

Tilaaja on velvollinen reklamoimaan hankitun asiantuntijapalvelun laadusta ja/tai toimitusajoista välittömästi, mikäli tuotettu palvelu ei ole sovitun kaltaista tai tapahdu sovitussa aikataulussa. Mikäli palvelun taso ja toimitusaika eivät vastaa sovittua, toimeksiannon laskutushinnasta vähennetään 20 %. Jos palvelu ei korjausehdotuksista huolimatta vastaa sovittua tasoa, vähennetään laskutushinnasta 40 %.

 

Laskutus

 

Tilaaja maksaa palvelusta jälkikäteen kuukausittain, saatuaan asiantuntijan toimittaman tunti- ja työselosteen.

 

Salassapito

Tarjoajan on yksilöitävä ja merkittävä tarjouksestaan ne tiedot ja asiakirjat, jotka ovat salassa pidettäviä, merkinnällä SALAINEN. Salassa pidettävät tiedot on toimitettava erillisellä liitteellä. Hintatiedot eivät ole liikesalaisuuksia. Koko tarjous ei voi olla salainen.

 

Tarjouksen voimassaolo ja vastaanotto

 

Tarjouksen on oltava voimassa 31.5.2022 saakka. Tarjous liiteasiakirjoineen lähetetään sähköpostiosoitteeseen laura.lakso@sodankyla.fi Sähköposti tulee otsikoida ”Tarjous asiantuntijapalveluista, EIP”.

 

Tarjouksen on oltava perillä 25.3.2022 klo 15.00 mennessä. Lähettäjä on vastuussa tarjouksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjoajille ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä.

 

Lisätiedot ja kysymykset

Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tulee lähettää osoitteeseen laura.lakso@sodankyla.fi 18.3.2022 klo 14.00. mennessä. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”Kysymys asiantuntijapalveluista EIP”. Kysymykset ja vastaukset lähetetään kysymyksen esittäjille ja muille yhteystietonsa jättäneille sähköpostitse 21.3.2022 klo 14.00 mennessä.

 

 

Sodankylässä 15.3.2022

 

Laura Lakso

Projektipäällikkö

EIP-hanke / Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä

 

 

 

 

 

 

 

Lisää hankkeita